Huurdersbelang...
ons belang

Bewonersraad Area Wie zijn wij?

De Bewonersraad Area is de vertegenwoordiging van alle huurders van Area. We behartigen de belangen van de huurders en bewoners in een regelmatig overleg met het bestuur en medewerkers van Area.  De Bewonersraad is gesprekspartner bij het maken van prestatieafspraken met Area en de gemeenten Uden en Meierijstad. Deze rol is wettelijk vastgelegd in de Woningwet.

In de Bewonersraad zitten actieve huurders die graag praten en ideeën uitwisselen over goed wonen en leven in wijken en dorpen en over het beleid van Area. Hieronder leest u onze missie en visie van waaruit wij onze werkzaamheden doen.

Wie zijn wij
De Bewonersraad Area is een onafhankelijke organisatie die zonder binding met enige politieke groepering, opkomt voor de belangen van de huurders van Area. De Bewonersraad Area is een raad voor en door de huurders van Area die samenwerkt om als één team de belangen van de huurders te dienen.

Missie
De missie van de Bewonersraad Area is het bevorderen van een optimaal huurdersklimaat voor de huurders van Area. Wij vertegenwoordigen en behartigen hierbij de belangen van alle huurders van Area.

Visie
Aan een goede volkshuisvesting werken diverse partijen zoals de corporatie, de gemeente en andere overheden. Wij willen dat bij beslissingen over de volkshuisvesting het huurderbelang goed meegewogen wordt. Daarom zetten wij ons in om het huurdersbelang goed voor het voetlicht te brengen en op een deskundige manier “tegenspel” te bieden. Wij streven hierbij naar overeenstemming op basis van een open, gedegen afweging van belangen met wederzijds respect.
Daarnaast proberen wij te faciliteren dat huurders met elkaar, met instanties die bij een hulpvraag kunnen helpen en met hun omgeving in contact komen. Door elkaar goed te kennen, naar elkaar om te zien en de weg te weten langs diverse instanties denken wij dat buurten en bewoners meer zelfredzaam zijn.

Ons motto is “Plezierig wonen doe je samen”. Het draait om verbinding en samenwerking. Van huurders onderling, van huurders en de verhuurder, maar ook van huurders, verhuurder, de gemeente en zorg-welzijnsorganisaties. Door verbinding en samenwerking kan versterking ontstaan en plezierig wonen naar een hoger niveau getild worden.

Informatie - bilgi - معلومة - Informacja - information

 

>27.000 bewoners
>8000 woningen
8 bestuursleden
5+ overleggen met Area

Een huurovereenkomst kan op een paar manieren tot stand komen:

Door aanbod en aanvaarding

Dit kan zowel mondeling als schriftelijk zijn. Als de huurder het aanbod (de woonruimte met de huurprijs) accepteert door de verhuurder dat kenbaar te maken, is de huurovereenkomst een feit. Het moet wel duidelijk zijn welke woonruimte het betreft en wat de huurprijs is. In het huurcontract zal dat moeten worden vermeld.

Een ondertekend huurcontract is niet noodzakelijk om van een huurovereenkomst te kunnen spreken. Die kan ook worden aangetoond met andere bewijzen, zoals bijvoorbeeld een door de huurder ondertekend en naar de verhuurder teruggestuurd acceptatieformulier waarin de woning en de huurprijs vermeld staan. In geval van een mondelinge overeenkomst kan dat lastiger zijn. Maar ook dan staan er mogelijk bepaalde aanwijzingen op papier en/of kunnen getuigen verklaren dat er een huurovereenkomst is aangegaan.

Stilzwijgend

  1. Stel bijvoorbeeld dat krakers gedurende lange tijd op eigen naam geld overmaken aan de eigenaar. Deze accepteert dat en ook op andere manieren blijkt dat de eigenaar de huurovereenkomst accepteert, doordat de eigenaar bijvoorbeeld voorstelt de huurprijs te verhogen. Dan kan eens het moment aanbreken waarop de voormalige krakers zich op huurbescherming kunnen beroepen. De verhuurder is er dan stilzwijgend mee akkoord gegaan dat er een huurovereenkomst ontstond.
  2. In panden die kamergewijs worden verhuurd bestaat vaak de gewoonte dat als er een huurder vertrekt de resterende bewoners een huurder uitzoeken. Dit heet coöptatierecht. Als fit al lang de gewoonte is en de verhuurder daar altijd mee akkoord is gegaan, of als deze procedure in een reglement is afgesproken, komt door het uitzoeken van de nieuwe huurder stilzwijgend een huurovereenkomst tussen de verhuurder en de nieuwe huurder tot stand. 
     

Als er geen schriftelijke afspraken zijn, kunnen kwitanties gedeeltelijk aantonen dat er een huurovereenkomst bestaat, maar er zijn meer bewijzen nodig. Bijvoorbeeld een huisvestingvergunning, brieven of getuigen.

Bekijk alle veelgestelde vragen